Dane wektorowe

Zasób danych przestrzennych tworzony jest od początku istnienia firmy GEOSYSTEMS Polska. Oferujemy bazy danych przestrzennych stanowiące wektorowy podkład mapowy oraz wszechstronne źródło informacji geograficznej. Jest to nasz produkt autorski, który znajduje zastosowanie w najpopularniejszym na polskim rynku systemie satelitarnej nawigacji samochodowej AutoMapa®. Potencjalni użytkownicy map wektorowych mogą ocenić ich wartość także korzystając z portalu mapowego Targeo®.

Poza nawigacją samochodową i rozwiązaniami internetowymi mapy znajdują zastosowanie w działaniach związanych z geomarketingiem, planowaniem przestrzennym,  zarządzaniem kryzysowym, projektowaniem i utrzymaniem infrastruktury przesyłowej i telekomunikacyjnej, a także w wielu innych dziedzinach.

Sieć drogowa obejmująca drogi numerowane, ulice w miastach, drogi utwardzone i gruntowe. Warstwa zawiera rozbudowaną tabelę atrybutów z blisko czterdziestoma kolumnami. Jest bazą przystosowaną do analiz sieciowych wyposażoną we wszystkie informacje niezbędne do planowania przejazdów.

Sieć kolejowa z podstawową informacją o kategorii trasy (jednotorowa, dwutorowa, wielotorowa, zelektryfikowana, wąskotorowa).

Podział administracyjny z aktualnością na dzień zamówienia w trzystopniowym podziale: województwa, powiaty, gminy (dzielnice) z pełną informacją tabelaryczną dla każdego stopnia podziału.

Baza miejscowości zawierająca poza ich położeniem geograficznym także bogatą informację tabelaryczną, taką jak kod statystyczny, kategorię i populację. Baza obejmuje ponad 90 000 miejscowości.

Obrysy budynków 3D z atrybutem wysokości bezwzględnej i względnej, opracowane metodą fotogrametryczną z zastosowaniem analizy stereoskopowej. Użycie zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej zapewnia wysoką dokładność i szczegółowość produktu. Jako źródło informacji wysokościowej wykorzystywany jest także skaning laserowy, którego precyzja jest najwyższa.

Punkty adresowe to najdokładniejsza i najbardziej aktualna baza danych adresowych w Polsce. Obejmuje ona kompletną informację adresową w miastach. Adres przypisany jest do punktu – rzeczywistej lokalizacji budynku a nie do zakresu numeracyjnego. Istnieje możliwość wykonania usługi geokodowania na podstawie bazy adresowej.

Baza kodów pocztowych przedstawiona w formie zasięgów (wieloboków) i w postaci punktów prezentujących środki ciężkości wieloboków stref kodów pocztowych.

Sieć hydrograficzna wielobokowa i liniowa reprezentacja cieków i zbiorników wodnych z atrybutem nazwy. Opracowana na podstawie map topograficznych, jest od wielu lat uszczegóławiana na podstawie zobrazowań satelitarnych i zdjęć lotniczych.

Pokrycie terenu w wielu klasach (lasy, zabudowa, przemysł itd.), stanowiące tło dla pozostałej treści. Opracowanie powstało w oparciu o aktualny zasób danych satelitarnych. Stanowi ono produkt o szczegółowości i dokładności tematycznej na poziomie znacznie przewyższającym dostępne opracowania.

Dostosowanie

Wektorowe dane bazowe oferowane są w postaci plików shapefile lub baz danych ESRI geodatabase, jednak możliwa jest konwersja do dowolnego formatu przestrzennych baz wektorowych. Dowolny jest także układ współrzędnych w jakim baza zostanie dostarczona. Każda z opisanych powyżej warstw może stanowić niezależny produkt. Dostosowaniu podlegają także atrybuty poszczególnych warstw, których selekcja każdorazowo konsultowana jest z zamawiającym. Wybór obiektów konkretnej kategorii w ramach warstw również pozwala na adaptację produktu do indywidualnych wymagań.

Zapytaj o dane przestrzenne: data lub office w domenie geosystems.pl albo  po prostu zadzwoń do nas!